متن آهنگ سامرالمدنی به نام لو خایف

خلص الامر وطي

ر ياحمام میجیش معاک انک

فندام هطربق علیک عیشتک

مبترغ لیکو جیاتی انا علی الله

سایب حکایاتی یلی همش

هتخلص من حراراتی

وفی وسط راسک هنشها

ارسال دیدگاه