متن آهنگ عربی سامرالمدنی به نام یلا نرقص

کلو یحضر اجتماع
هتقولی ایه سلامه السمع
انا لما بقلب تتفزع
هتحول
کل یوم خاین جدید
وبحس لوحدی کانی ف عید
حتی السلام بقی من بعید
یاخی احسن
نفسی اشوف صاحب جدع
لی ف وقت الشده بتخدع
دیما منکم اشوف البدع
لیه یا خلق
یلا نرقص ویلا نعیش
هتلی موزه
وهعمل فورنه انزلی جیم
و اعیش لوحدی و انستجم
مش قادر
یلا بینا نروح مرینا
الحر دا قرب یقضی علینا
شمس وشغل احنا استوینا
ع الاخر
ناولنی شوب برتقان
اصحابی دول منغیر ضمان
کفایه منکو فاصلان خودو ساتر
یلا نرقص ویلا نعیش
هنلم الخلق بحالها
ونفرح یلا الدنیا اهی بدات تفتح
هبعد عن کل الی بیجرح
ماکفایه
مش عایز صبح ولیل مرازیه
هقفل فونی و اعمل خاصیه
واهج و اسیب الدنیا دیا بسببکو
شیفنی الدنیا دی بدلعنی
بتقدم عنکو ترجعنی
مش فارقه
یلا نرقص ویلا نعیش
بنظره وحده خطفتی قلبی
مهما بعدتی بتقبی جمبی
حبک ساکن جوه منی جننیی
کل البنات عایزین خروجه
وشله فاسده و صوحبه زوجه
وتصونی
انا نفسی فیکی یا شغله بالی
انتی الاصل انتی ام عیالی
حد یشرف بالنسبالی ع الدغری
یلا نرقص ویلا تعیش
عقلی طق قربت اجن
ف صغر سنی عجوز مسن
وعمری ضاع بدا یون
و اتحول
انا نفسی یوم اقلب حکایتی
وارجع تانی الیوم ولادتی
و احسب فیها کل سنتی م الاول
الدنیا فانیه
بس بانیه علیا مصایب کل ثانیه
کله بیتقلب لیه علیا و بیغدر
یلا نرقص ویلا نعیش

ارسال دیدگاه