متن آهنگ سامرالمدنی به نام حشرب حشیش

ستی قالتلی البنات بیلبسوا فساتین

امی قالتلی البنات ما یلعبوش ف الطین

و خالتی التی ترتدی الخمار

قالتلی غنی براحتک بس هتروحی النار

بس انا ابویا ماقلیش

فانا هعمل الصح وهشرب حشیش

عالم ما فیش ف دماغها غیر الجواز والنیش

سینی ذهب وملایات وستایر کرانیش

اوعی مره تباتی بره أوتتأخری مره

وعندها البواب یشوفک وما تتزوجیش

ارسال دیدگاه