متن آهنگ عربی سامرالمدنی به نام انا قلبى تعب منكم

انا قلبی تعب منکو
مبتقش طایق وشکوو
بس اثبتو علی وضعکو
عشان هز علکو منی
زمن غریب کلو بایع
الغلبان جوا ضایع
لی عیزین تشوفونی صایع

ارسال دیدگاه