متن آهنگ آرشاوین به نام یواش یواش

يواش يواش
قَدُت بُلَند چو سَرو ناز
اندام شیک و دلنواز
دل عجیب مَحو تو هن
و یک اشاره ی اُمبساز
گَدای عِشق تو مَهم
در قَلبُت ازنم بُگُش در واز ناکنم
و زور اتم مه بی جواز
یَواش یَواش ت دِلُم جات بی صَدات
مَ گوش آشنا بی عزیز بی تو م سَر نابی
تو خوشگلش تو دلرباش
گل باغ دل موش
مه پرستش ته کنم
چون تو قبله اش، تو خداش
ته ده و شهر همجو
ادونن قصه ی مو
یکجا تعریف مزکنن
بری جاه مگن گناش
یَواش یَواش تِ دِلُم جات بی
تو قَهر مکن مَگی کِ نابی
هزارو و صَد بار اَکُنم خواهش
رَدُم مَکُن مگی تُم نآوی

ارسال دیدگاه