متن آهنگ محلی وحید مرادی به نام یار جنگی

پلنگ وحشی ویمه مره دستی هاکردی
یار جنگی من شلوار پلنگی من
خیلی شو و روزها ره می ور مستی هاکردی
یار جنگی من شلوار پلنگی من
حسی که به ته دایمه تی ور می ور اندوهه
یار جنگی من شلوار پلنگی من
این جنگی ریکا تی عاشقه تا که زندوئه
امه منطقه جنگه همش تیر و تفنگه رگباری فشنگه
هر خنه اتا ریکا دره مثل پلنگه آماده جنگه

ارسال دیدگاه