متن ریمیکس آهنگ troyboi به نام Do You

 

Do you love me?
Do you need me?
Do you want me?
Do you love me?
Do you? Do you? Do you? Do you?
Do you love me?
Do you? Do you?
Do you need me?
Do you? Do you?
Do you want me?
Do you? Do you?
Do you love me?
Do you? Do you?
Do you love me?
Do you? Do you?
Do you love me?
Do you? Do you?
Do you want me?
Do you? Do you? Do you? Do you?
Do you love me?

 

ارسال دیدگاه