متن آهنگ سینا پارسیان به نام دیوانه

مشکن آر ناهج نابیبط زان نم

آواره صحرا و بیابان شده ام
سودا زده طره جانان شده ام
همراه فرشتگان و جبریل امین
جاروکش کعبه خراسان شده ام

خوشبخت تر از مرا نشانم بدهید
دیوانه زنجیری سلطان شده ام
این معجزه پنجره فولاد رضاست
امروز اگر اهل و مسلمان شده ام

مسلمان شده ام مسلمان شده ام

ما را کرمش داد ز هر غصه نجات
بر معرفت و مرام سلطان صلــــــــــــــــوات

من ناز طبیبان جهان را نکشم
آقای من اسمه دوایی دارم
در خانه قبر هم غریبی نکشم
ای مردم عجب شاه وفایی دارم

خوشبخت تر از مرا نشانم بدهید
دیوانه زنجیری سلطان شده ام
این معجزه پنجره فولاد رضاست
امروز اگر اهل و مسلمان شده ام

مسلمان شده ام مسلمان شده ام

ما را کرمش داد ز هر غصه نجات
بر معرفت و مرام سلطان صلــــــــــــــــوات

ارسال دیدگاه