متن آهنگ راغب به نام موجوع قلبی

موجوع قلبی والتعب بیه
من اباوع على روحی ینکسر قلبی علیه
موجوع قلبی والتعب بیه
من اباوع على روحی ینکسر قلبی علیه

تعبان وجه وعیونی قهرتنی
دنیا شلت حال حالی وبحیاتی کرهتنی
کرهت الحب ماریده دمرنی
طیب انی وادری طیب لهالحال وصلنی

خستم از دنیا درمونده و تنها
نه حالی مونده باقی
نه امید واسه فردا

وقتی این همه بی رحمیم
از عشق چه میفهمیم
ما که پشت به هم نشستیم
رو به آینه ها شکستیم

چه دردایی کشیدم
به هر سمتی دویدم
ته هر راهی رسیدم
به هیچ جا نرسیدم

خدایا خدایا بریدم از همه دنیا
منو رها کن از این شب
شب سرد بی فردا

موجوع قلبی والتعب بیه
من اباوع على روحی ینکسر قلبی علیه
موجوع قلبی والتعب بیه
من اباوع على روحی ینکسر قلبی علیه

ارسال دیدگاه