متن مداحی حسین نزار القطری به نام انا مظلوم حسین

ای ز صولت لا فتی الا علی در شأن تو 2

میبرد شمر از سرت معجر، فکیف تصبحون

کودکانت را بواد غیر ذی سر هست و جای

آل ما دور از وطن، یا لیت قومی یعلمون

انعم الله علینا برسول مدنی

هو جدی، و ابی و واسط الکون علی

خیره الله من الخلق أبی

بعد جدی، فأنا ابن الخیرتین

فضه قد خلصت من ذهب

فأنا الفضه و ابن الذهبین

ذهب ٌمن ذهب  فی ذهب

و لجینٌ فی لجین  فی لجین

أنا مظلوم حسین أنا مظلوم حسین أنا محروم حسین أنا مظلوم حسین

عجبا وا عجبا امت کفار که یک سر چشم پوشیده ز حق نمک آل پیمبر

همه در ریختن خون من آن بی کس و یاور شده آماده و بگرفته به کف نیزه و خنجر

و ستجزون من الله اذا قام قیامه

أنا مظلوم حسین أنا مظلوم حسین أنا مظلوم حسین أنا محروم حسین

چیست تقصیر من ای قوم که امروز جهانی شده آماده به قتلم همه با تیغ و سنانی؟

در شما نیست ز اسلام نه نامی و نشانی

أنا عطشان و قد اُحرق نطقی و لسانی

أنا ظمئان و قد احرق قلبی و فوادی

أنا مظلوم حسین أنا مظلوم حسین أنا مظلوم حسین أنا محروم حسین

لم یا قوم تریدون ببغی و فساد؟

لم تسعون بقتلی بلجاج و عناد؟

لیس والله سوانا خلف بعد النبی

فرض الله علی طاعتنا کل عباد

فلقد شرفنا الله علی کل بری و لقد طهرنا الله بطهر ابدی

شرف الظاهر و الباطن فینا ازلی جدنا اشرف من کل شریف و جواد

أنا مظلوم حسین أنا مظلوم حسین أنا مظلوم حسین أنا مظلوم حسین

من له جد کجدی فی الوری

او کشیخی؟ فأنا ابن العلمین

فاطمه الزهرا امی، و ابی

قاصم الکفر ببدر و حنین

عبدالله غلاما یافعا

و قریش یعبدون الوثنین

یعبدون اللات و العزی معا

و علی کان صلی القبلتین

فأبی شمس، امی قمر

فأنا الکوکب و ابن القمرین

أنا مظلوم حسین أنا مظلوم حسین أنا مظلوم حسین أنا مظلوم حسین

که خداوند تبارک و تعالی به من آیات منزه و مبری

به تورات و انجیل و زبور و صحف و جمله فرقان

چه عمی و چه یس اذا جاء وحم به تکریم و به تعظیم

من و مادر و جد و پدر و عم و برادر

شما رحم نکردید به من راه ببستید دلم را بشکستید

أنا مظلوم حسین أنا مظلوم حسین أنا مظلوم حسین أنا مظلوم حسین

زیر خنجر شه لب تشنه حسین گفت:

تو ای شمر ستمکار تو ای ملحد مکار تو ای کافر غدار

اگر من نشناسی، بگویم بشناسی:

حسینم، ضیاء القمرینم، قتیل الودجینم

امام الحرمینم، أنا الفضه وابن الذهبینم

منم شهپر جبریل منم آیه ی تطهیر منم نخله خوبان منم زاده زهرا

منم عرش و منم فرش منم کرسی و لوح و قلم و باعث ایجاد دو عالم

أنا مظلوم حسین أنا مظلوم حسین أنا مظلوم حسین أنا مظلوم حسین

ارسال دیدگاه