متن ریمیکس آهنگ Havana به نام I Lost You

Sweet inside

از درون زیبایی

I think you’re beautiful tonight, tonight

فکر میکنم که امشب زیبایی ، امشب

And not just tonight

و نه فقط امشب

The way you look

حالتی که داری

The way you make me wanna lose, I wanna lose

حالتیست که باعث میشی از دست بدم ، من از دست میدم

Lose my soul for you

روحم رو میدم بخاطر تو

I had you, I lost you

تو رو داشتم ، از دست دادمت

Now I’m alone

حالا تنها هستم

lalalalalala

I had you, I lost you

تو رو داشتم ، از دست دادمت

Now I’m alone

حالا تنها هستم

lalalalalala

Anti kalbi ya habibi

تو قلب منی عشق من

Mijrilik rikul nasibi

من متعلق به دیگری نیستم

Hali kebi ya habibi

لطفا بمون در قلب من

Minhayrid riskun fuadi

چه کسی بیشتر از من عاشقته

Anti kalbi ya habibi

تو قلب منی عشق من

Mijrilik rikul nasibi

من متعلق به دیگری نیستم

Hali kebi ya habibi

لطفا بمون در قلب من

Minhayrid riskun fuadi

چه کسی بیشتر از من عاشقته

It’s hard to find

خیلی سخته پیدا کردن اونی که

The one you should be holding tight

بتونی محکم بگیریش

When it’s feel right

آن هنگام احساس خوبی داری

I looked inside and now I know that I’ve been dying, all I need is you

من نگاهی به درون انداختم و اکنون میدونم که دارم میمیرم و همه ی نیازم تویی

I had you, I lost you

تو رو داشتم ، از دست دادمت

Now I’m alone

حالا تنها هستم

lalalalalala lalalalalala

I had you, I lost you

تو رو داشتم ، از دست دادمت

Now I’m alone

حالا تنها هستم

lalalalalala lalalalalala

Anti kalbi ya habibi

تو قلب منی عشق من

Mijrilik rikul nasibi

من متعلق به دیگری نیستم

Hali kebi ya habibi

لطفا بمون در قلب من

Minhayrid riskun fuadi

چه کسی بیشتر از من عاشقته

Anti kalbi ya habibi

تو قلب منی عشق من

Mijrilik rikul nasibi

من متعلق به دیگری نیستم

Hali kebi ya habibi

لطفا بمون در قلب من

Minhayrid riskun fuadi

چه کسی بیشتر از من عاشقته

Lalalalalalala Lalalalalalala

Lalalalalalala Lalalalalalala

Lalalalalalala Lalalalalalala

Lalalalalalala Lalalalalalala

Anti kalbi ya habibi

تو قلب منی عشق من

Mijrilik rikul nasibi

من متعلق به دیگری نیستم

Hali kebi ya habibi

لطفا بمون در قلب من

Minhayrid riskun fuadi

چه کسی بیشتر از من عاشقته

Anti kalbi ya habibi

تو قلب منی عشق من

Mijrilik rikul nasibi

من متعلق به دیگری نیستم

Hali kebi ya habibi

لطفا بمون در قلب من

Minhayrid riskun fuadi

چه کسی بیشتر از من عاشقته

ارسال دیدگاه

Unknown
-- / --