متن آهنگ عربی Baris Dede به نام Aweli

Aweli
Aweli
Aweli
Aweli

Aweli
Aweli
Aweli
Aweliii

Aweli
Aweli
Aweli
Aweli

Aweli
Aweli
Aweli
Aweliii

Aweli
Aweli
Aweli
Aweli

Aweli
Aweli
Aweli
Aweliii

Helebri heteli
helebil li iliii
helep delil amur hele hele
bil av vıliii

Helebri heteli
helebil li iliii
helep delil amur hele hele
bil av vıliii

timuni tikuci tifike ahla mili get
hatay tuma hataytu vela tiz al aley

Helebri heteli
helebil li iliii
helep delil amur hele hele
bil av vıliii

Helebri heteli
helebil li iliii
helep delil amur hele hele
bil av vıliii

timuni tikuci tifike ahla mili get
hatay tuma hataytu vela tiz al aley

Aweli
Aweli
Aweli
Aweli

Aweli
Aweli
Aweli
Aweliii

Aweli
Aweli
Aweli
Aweli

Aweli
Aweli
Aweli
Aweliii

Aweli
Aweli
Aweli
Aweli

Aweli
Aweli
Aweli
Aweliii

Helebri heteli
helebil li iliii
helep delil amur hele hele
bil av vıliii

Helebri heteli
helebil li iliii
helep delil amur hele hele
bil av vıliii

timuni tikuci tifike ahla mili get
hatay tuma hataytu vela tiz al aley

Helebri heteli
helebil li iliii
helep delil amur hele hele
bil av vıliii

Helebri heteli
helebil li iliii
helep delil amur hele hele
bil av vıliii

timuni tikuci tifike ahla mili get
hatay tuma hataytu vela tiz al aley

Aweli
Aweli
Aweli
Aweli

Aweli
Aweli
Aweli
Aweliii

Aweli
Aweli
Aweli
Aweli

Aweli
Aweli
Aweli
Aweliii

ارسال دیدگاه