متن آهنگ علیرضا روزگار به نام قلبم

قلبم آروم نمیشینه وقتی که داره تو رو تو
سختی بیقراره بیقراره این دیوونه نداره
طاقت دوریتو برگرد خیلی چشم انتظاره
قلبم آروم نمیشینه وقتی که نباشی تو

یه وقتی که نداره دیگه طاقت نداره این
دلم برگرد دلتنگ توام بی رحم اخه دل
بیقراره دلتنگ تو شدم برگرد کنارم بمون ,
بدون تو مگه میشه سر کرد کنارم بمون

دلتنگ تو شدم برگرد کنارم بمون بدون
تو مگه میشه سر کرد کنارم بمون قلبم
میزد وقتی تو رو دیدم گفتم به اونی
رسیدم که منو میخواد که منو میخواد

تویی همونی که میخوام واسه آیندمون
هزار و یک نقشه کشیدم قلبم آروم
نمیشینه وقتی که نباشی تو یه وقتی
که نداره دیگه طاقت نداره این دلم برگرد

دلتنگ توام بی رحم اخه دل بیقراره
دلتنگ تو شدم برگرد کنارم بمو بدون
تو مگه میشه سر کرد کنارم بمون
دلتنگ تو شدم برگرد کنارم بمو بدون

تو مگه میشه سر کرد کنارم بمون
دلتنگ توئم و هیچوقت نمیری از یاد
من نمیشه فریاد من خاموش واسه
اینکه تو رو کنم فراموش عزیزم دلتنگ

توئم و هیچوقت نمیری از یاد من نمیشه
فریاد من خاموش واسه اینکه تو رو
کنم فراموش عزیزم دلتنگ تو شدم
برگرد کنارم بمو بدون تو مگه میشه

سر کرد کنارم بمون دلتنگ تو شدم
برگرد کنارم بمو بدون تو مگه میشه
سر کرد کنارم بمون

ارسال دیدگاه