متن آهنگ احمد سلو به نام حواست هست

هواست هست بهش
هواست هستش
كي تنهات گزاشت كي از پيشت رفتش
كي از كنارت مونده رو حرفش
هواست هست بش
هواست هس بش
كي دل به چشماي تو بستش
كي دلگرمي ميداد با دستاي سردش
هواست هست بش
اون منم كه وابسته شد
رو هركي غير تو چشاش بسته شد
انقدر از عشق تو ميخوند
كه ميبيني حالا يه خواننده شد
اون منم كه وابسته شد
رو هركي غير تو چشاش بسته شد
انقدر از عشق تو ميخوند
كه ميبيني حالا يه خواننده شد

چشمات كه ميخنده
كي مثل من دلش ميلرزه
وقتي تنهايي غم داره چشمات
كي مثل من حالتو ميفهمه
آخه كي ميشه من واسه تو
يه نگاه بكن خوب دورتو
كي ميده مثه من پوزتو
يكم راه بيا با منو اين دلم حوصله كن
ميره قلبم به خاطر تو
تو دلت منو راه بده خب
اون منم كه وابسته شد
رو هركي غير تو چشاش بسته شد
انقدر از عشق تو ميخوند
كه ميبيني حالا يه خواننده شد
اون منم كه وابسته شد
رو هركي غير تو چشاش بسته شد
انقدر از عشق تو ميخوند
كه ميبيني حالا يه خواننده شد

ارسال دیدگاه